Kresy południowo-wschodnie - wykaz artykułów

 • Posługa duszpasterska duchowieństwa diecezji łuckiej na Kresach Wschodnich I RP w czasie II wojny światowej, w: Historia et ius. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Henryka Karbownika, Lublin 1998, s. 31-41.


 • Łucka kuria diecezjalna „na wygnaniu”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 73 (2000) s. 23-31.


 • Badania biskupa Adolfa Piotra Szelążka nad majątkiem i uposażeniem duchowieństwa katolickiego na ziemiach polskich, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 74 (2000) s. 49-63.


 • Klasztor i parafia oo. bernardynów w Janowie na Podolu, „Nasza Przeszłość”, 97 (2002) s. 153-166.


 • Nieznana kronika z klasztoru oo. bernardynów w Janowie na Podolu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 76 (2001) s. 439-443 (Lublin 2002).


 • Nadzwyczajne uprawnienia dla biskupów diecezjalnych na terenach RP zajętych przez wojska radzieckie w 1939 roku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 78 (2002) s. 41-64.


 • Testament ks. Zygmunta Chmielnickiego (1891-1944), kapłana diecezji łuckiej, „Wołanie z Wołynia”, 15 (2009) nr 2, s. 13-18.


 • Co znaleziono we Włodzimierzu Wołyńskim w 1920 roku? Raport Bronisława Gembarzewskiego z poszukiwań regaliów, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 93 (2010) s. 69-86 [wspólnie z Danielem Kiperem].


 • Warunki kształcenia alumnów diecezji łucko-żytomierskiej w pierwszych latach niepodległości Polski, w: Artem historicam aliis tradere. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anzelma Weissa, red. W. Bielak, J. Marczewski, T. Moskal, Lublin 2011, s. 19-34.


 • Kapituła katedralna w Łucku w dokumentach z przełomu XVIII i XIX, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 98 (2012), s. 67-96.


 • Kto, kiedy i gdzie sporządził spis osób z parafii Ostrówki (diecezja łucka) zamordowanych 30 sierpnia 1943 r. przez nacjonalistów ukraińskich z Ukraińskiej Powstańczej Armii, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 98 (2012), s. 457-461.


 • Rządy biskupa Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego w niekanonicznej diecezji pińskiej (1795-1798), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 100 (2013) s. 181-203.


 • Z działalności Stowarzyszenia Samopomocy Kapłańskiej Łucko-Żytomierskiej i Kamienieckiej Diecezji (1933-1936), „Przegląd Polsko-Polonijny”, 2013 [druk: 2014] nr 5-6, 113-144.


 • Kościół i klasztor bonifratrów łuckich w świetle wizytacji generalnej z 1820 roku, w: Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB, red. J. Walkusz, M. Krupa, Lublin 2014, s. 85-94. Dostęp 


 • Rewindykacja pojezuickiego kościoła i klasztoru we Włodzimierzu Wołyńskim w 1921 r., „Studia Pastoralne” (Katowice), 2014, nr 10, s. 497-510. Dostęp 


 • Postawy duchownych diecezji łuckiej wobec zagrożenia ze strony nacjonalistów ukraińskich w latach 1943-1944, w: W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku. 70. rocznica mordów Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej, red. E. Żurawska, J. Sperka, Katowice 2015, s. 89-109.


 • Biskup Adolf Piotr Szelążek wobec totalitaryzmów XX wieku, w: Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990), red. M. Krzysztofiński, J. Wołczański, Rzeszów – Stalowa Wola – Lwów 2015, s. 153-169.


 • Obraz Matki Bożej Latyczowskiej w diecezji łuckiej (1930-1945) Dostęp 


 • Sprostowanie do „Przyczynku do życiorysu ks. Zygmunta Chmielnickiego” autorstwa ks. Bronisława Kanta SDB, „Wołanie z Wołynia”, 23 (2017) nr 4, s. 41-43.


 • La Chiesa cattolica in Ucraina durante l’occupazione sovietica 1939-1941, w: La Chiesa cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka, a cura di J. Mikrut, Verona 2017, s. 283-305 Dostęp 


 • La Chiesa cattolica in Ucraina durante l’occupazione tedesca 1941-1944, w: La Chiesa cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka, a cura di J. Mikrut, Verona 2017, s. 307-330

  Dostęp 


 • Duszpasterze ochotnicy w Rosji Sowieckiej w pierwszej połowie lat dwudziestych XX w., w: Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990), t. 2, red. M. Krzysztofiński, J. Wołczański, Rzeszów – Lwów 2017, s. 21-35.


 • Ksiądz Zygmunt Chmielnicki – biskup żytomierski czy kandydat na biskupa pomocniczego w diecezji łuckiej?, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 110 (2018), s. 133-144. Dostęp 


 • La Chiesa nel periodo dell’occupazione tedesca negli anni 1941-1944, w: La Chiesa cattolica in Europa centro-orientale di fronte al nazionalsocialismo 1933-1945, a cura di Jan Mikrut, s. 781-808. Dostęp 


 • Don Zygmunt Chmielnicki (1891-1944) – martire del campo di concentramento di Gross-Rosen, w: Perseguitati per la fede. Le vittime del Nazionalsocialismo in Europa centro-orientale, a cura di Jan Mikrut, Verona 2019, s. 835-846.  Dostęp 


 • Il clero della diocesi di Luck – vittime dei criminie delle repressioni tedesche negli anni 1939-1945, w: Perseguitati per la fede. Le vittime del Nazionalsocialismo in Europa centro-orientale, a cura di Jan Mikrut, Verona 2019, s. 847-856. Dostęp 


 • Diecezja łucka za rządów biskupa Adolfa Piotra Szelążka (1926-1945), w: Sługa Boży Biskup Adolf Piotr Szelążek. Życie, działalność i duchowość, red. L. Zygner, R. Dmowski, Ciechanów 2017, s. 51-73


 • Il clero della diocesi di Luck – vittime dei criminie delle repressioni tedesche negli anni 1939-1945, w: Perseguitati per la fede. Le vittime del Nazionalsocialismo in Europa centro-orientale, a cura di Jan Mikrut, Verona 2019, s. 847-856.


 • M. Dębowska, Schematyzmy diecezji łuckiej i żytomierskiej (1801-1938), w: Archivum seu thesaurus Universitatis et acta aliorum officiorum. Studia ofiarowane dr hab. Annie Łosowskiej na czterdziestolecie pracy naukowej, red. M. Kuchciak, K. Skupieński, Lublin 2022, s. 307-320. Dostęp